ДОГОВІР (ОФЕРТА)
м. Київ
14 квітня 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сторінці в мережі Інтернет за web-адресою:http://kyivcontracts.ufest.in.ua/legal_terms є публічною пропозицією (офертою) Організатора укласти цей Договір.
1.2. Цей Договір являє собою офіційну пропозицію (оферту) Фізичної особи-підприємця Бабія Романа Вячеславовича, що діє на підставі Виписки з ЄДРЮОФОП і є платником єдиного податку (далі – Організатор), оплатного забезпечення участі Учасника в тематичному ярмарку «Великий Подільський Ярмарок «Київські Контракти» на Контрактовій площі 24.08.2018 р. та 25.08.2018 р. (далі – Захід) на зазначених нижче умовах та за встановлену плату.
1.3. Оферта є чинною до 18 год. 00 хв. 24.08.2018 р. Строк для відповіді встановлений протягом всього часу чинності Оферти
1.4. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Учасником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.5. Дана Оферта вважається прийнятою (акцептованою), а даний Договір вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів у визначеній відповідно до умов цього Договору сумі від Учасника на розрахунковий рахунок Організатора і діє до моменту його повного та належного виконання Сторонами або відкликання Договору Організатором. Підтвердженням укладення цього Договору для Сторін є відповідні розрахункові документи (платіжні доручення, квитанції, банківські виписки тощо), які підтверджують факт оплати Учасником плати за організацію участі у Заході. Таке надходження грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Організатора вважається відповіддю на пропозицію укласти даний Договір (акцептом Оферти) на умовах, викладених у цьому Договорі.
1.6. Організатор і Учасник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.
1.7. У зв'язку з обмеженою площею проведення Заходу строк дії Оферти може бути скорочений у разі заповненнями учасниками, які вже уклали цей Договір, всіх відведених для участі у Заході майданчиків (площ). Про скорочення дії Оферти Організатор повідомляє публічно і завчано в мережі інтернет за web-адресою: http://kyivcontracts.ufest.in.ua/legal_terms та на сторінці заходу в соціальній мережі Facebook, але не пізніше ніж за 24 години до закінчення скороченого строку Оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є оплатне забезпечення Організатором участі Учасника у тематичному ярмарку «Великий подільський ярмарок «Київські Контракти» на Контрактовій площі шляхом презентації та реалізації Учасником власних товарів та/або послуг.
2.2. Для участі у Заході у період з 24 до 25 серпня 2018 року з 10:00 до 21:30 в кожен із днів (далі - Період участі) Учаснику надається спеціально відведений майданчик, розміщення якого на території проведення Заходу визначається Організатором, та зазначеною Організатором площею за місцем проведення Заходу: м. Київ, Контрактова площа.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Платежі за цим Договором здійснюються на підставі цього Договору та Рахунку на оплату на розрахунковий банківський рахунок Організатора.
3.2. Плата за організацію участі у Заході визначається відповідно до тарифів на забезпечення участі в залежності від категорії товарів/послуг, що презентує та/чи реалізує Учасник, а також в залежності від площі майданчика, відведеного Учаснику, в гривнях, без ПДВ.
3.3. Розмір плати визначається в рахунку, який надається Учаснику перед оплатою. Рахунок надається в електронній формі шляхом надсилання його Учаснику за вказаною ним електронною адресою чи іншими каналами зв'язку, які дозволяють передавати документи в електронному вигляді. За вимогою Учасника рахунок може бути наданий йому у паперовій формі.
3.4. Реквізити на оплату за організацію участі у Заході та інші необхідні реквізити Організатора вказуються у рахунку на оплату.
3.5. Участь Учасника у Заході (спеціально відведений майданчик) вважається заброньованою за Учасником з моменту надходження грошових коштів від Учасника на розрахунковий рахунок Організатора.
3.6. Після проведення оплати за участь у Заході Учасник має звернутись до Організатора за email: kyivcontractsua@gmail.com для підтвердження такої участі та узгодження додаткових умов.
3.7. Всі розрахунки між Сторонами проводяться із врахуванням податків, зборів, обов'язкових платежів, зобов'язання із сплати яких виникає у зв'язку із розрахунками між Сторонами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА
4.1. За даним Договором Учасник має наступні права:
4.1.1. Право на розміщення на спеціально відведеному майданчику, передбаченому п. 2.2. даного Договору, товарів, торгових стендів, наметів та іншого устаткування, необхідного для участі у Заході на умовах даного Договору.
4.1.2. Право на доступ до спеціально відведеного майданчика, передбаченого п. 2.2. даного Договору, протягом усього часу проведення Заходу - з 10:00 до 22:00 у Період участі, який був вказаний Учасником у призначенні платежу та узгоджений з Організатором.
4.1.3. У разі необхідності встановлення або демонтажу устаткування, необхідного для участі у Заході або здійснення інших дій, пов'язаних із підготовкою до участі у Заході, Учаснику за попереднім узгодженням з Організатором може бути надано доступ до спеціально відведеного майданчика, передбаченого п. 2.2. даного Договору, за певний час до початку проведення Заходу та після закінчення Заходу. Графік доступу до майданчика може бути встановлений Організатором у регламенті (правилах) Заходу.
4.1.4. Право на продаж власних товарів та послуг відвідувачам та гостям Заходу.
4.1.5. Право на оздоблення та оформлення майданчику. Таке право може бути обмежене Організатором у разі невідповідності оздоблення, оформлення майданчику вимогам чинного законодавства, вимогам спеціально уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, концепції Заходу, а також у разі наявності обґрунтованих скарг з боку інших учасників, відвідувачів та гостей Заходу.
4.2. За даним Договором Учасник бере на себе наступні обов'язки:
4.2.1. Дотримуватись регламенту (правил) Заходу, які оприлюднюються Організатором завчасно на сторінці в мережі Інтернет та на сторінці Заходу в соціальній мережі Facebook. Факт оприлюднення регламенту (правил) Заходу підтверджує те, що Учасник ознайомлений із ним.
4.2.2. Повністю підготувати майданчик, яким він користується, до використання під час Заходу не пізніше ніж за 30 хвилин до часу початку Заходу в кожний із днів проведення Заходу.
4.2.3. Звільнити майданчик від власного обладнання, товарів, продукції та привести його у належний санітарний стан до 22 год. 00 хв. в кожний із днів проведення Заходу.
4.2.4. Не допускати діяльності, яка перешкоджає належному проведенню Заходу, пересуванню по території Заходу гостей та відвідувачів Заходу.
4.2.5. Узгоджувати із Організатором встановлення устаткування, обладнання, рекламних чи презентаційних конструкцій, які впливають на зовнішній вигляд Заходу.
4.2.6. Негайно виконувати вимоги Організатора, які спрямовані на належне виконання умов даного Договору.
4.2.7. Зберігати конфіденційність інформації, що обумовлена в даному Договорі, облікових та розрахункових документах, які стосуються даного Договору;
4.2.8. Здійснювати всі заходи щодо збереження майна та не допускати зміни майна (в тому числі невід'ємних поліпшень), наданого Учаснику Організатором на час проведення Заходу;
4.2.9. Дотримуватися правил технічної та протипожежної безпеки, а також санітарних норм та норм Закону України «Про захист прав споживачів» під час підготовки та участі у Заході.
4.2.10. Здійснювати продаж та/чи презентацію товарів, послуг у відповідності до чинного законодавства України.

5
. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА
5.1. За даним Договором Організатор має наступні права:
5.1.1. Здійснювати фото- та відеозйомку на всій території проведення Заходу з можливістю подальшого розміщення даних фото- та відеоматеріалів на офіційному веб-сайті Організатора, на сторінках Організатора в соціальних мережах (Facebook та інших), на каналі Організатора в YouTube, на інших ресурсах (веб-сайтах, порталах) в мережі Інтернет, а також в засобах масової інформації.
5.1.2. Здійснювати огляд товарів, мати доступ до презентації послуг, які Учасник розміщує, презентує, реалізовує, надає на території проведення Заходу.
5.1.3. Вимагати від Учасника дотримання регламенту (правил) Заходу, правил технічної та протипожежної безпеки, а також санітарних норм та норм Закону України «Про захист прав споживачів» під час підготовки та участі у Заході.
5.1.4. Позбавити Учасника права користуватися майданчиком у разі порушення регламенту (правил) Заходу або невиконання Учасником умов даного Договору.
5.2. За даним Договором Організатор бере на себе наступні обов'язки:
5.2.1. Підготувати та надати Учаснику спеціально відведений майданчик на умовах, визначених, п. 2.2. даного Договору;
5.2.2. Створити умови для встановлення та демонтажу Учасником устаткування, обладнання, необхідного для участі у Заході на умовах цього Договору;
5.2.3. Забезпечити оприлюднення правил (регламенту) Заходу у відповідності до вимог цього Договору;
5.2.4. Довести до відома Учасника місце розташування майданчику не пізніше дня початку проведення Заходу згідно схеми, яка погоджена із уповноваженим органом (уповноваженою особою) місцевого самоврядування. Місце розташування майданчику може бути змінене впродовж часу проведення Заходу лише за попередньою згодою Організатора;
5.2.5. Створити умови для безперешкодного доступу відвідувачів та гостей Заходу до спеціально відведеного майданчику, яким користується Учасник.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала зобов'язання, що передбачені даним Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні понесені збитки.
6.2. Учасник несе повну матеріальну відповідальність за збереження майна, яке надано Учаснику Організатором на час проведення Заходу. У разі пошкодження такого майна Учасник негайно за свій рахунок усуває пошкодження або сплачує вартість ремонтних робіт по усуненню такого пошкодження або відшкодовує вартість переданого йому майна у випадку коли такі пошкодження усунути неможливо.
6.3. Відмова Учасника від участі у Заході з будь-яких причин або часткової участі у Заході з будь-яких причин не є підставою для повернення Учаснику вартості послуг Організатора із забезпечення участі Учасника у Заході. У випадку повної або часткової відсутності Учасника на Заході з будь-яких причин, послуги із забезпечення участі Учасника у Заході вважаються наданими у повному обсязі, а сплачена вартість послуг Учаснику Організатором не відшкодовується (не повертається).
6.4. У випадку порушення Учасником правил (регламенту) Заходу, у випадку невиконання вимог Організатора, спрямованих на забезпечення виконання даного Договору або на дотримання правил (регламенту) Заходу Організатор має право позбавити Учасника права користування майданчиком, права презентувати та/або реалізовувати Учаснику власні товари та/або послуги. При цьому відшкодування сплачених Учасником коштів, передбачених даним Договором, Організатором не здійснюється.
6.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності перед третіми особами за дії чи бездіяльність Учасника, що були здійснені (допущені) під час участі Учасника у Заході, в тому числі за реалізовані Учасником товари та послуги, якщо необхідність таких дій (бездіяльності) не встановлена даним Договором або якщо такі дії (бездіяльність) не були попередньо погоджені із Організатором.
6.6. Організатор не несе відповідальності за дотримання Учасником чинного законодавства України, встановлених правил, обмежень, заборон при презентації та/або продажі товарів, послуг. Дії, які здійснює Учасник впродовж та на території проведення Заходу вчиняються Учасником під його власну відповідальність та на його ризик.
6.7. Організатор не несе відповідальність за стан майна Учасника, за його збереження від пошкоджень, окрім випадків, коли пошкодження чи знищення майна Учасника відбулося з вини Організатора.
6.8. Організатор не несе відповідальності за забезпечення будь-якої кількості гостей та відвідувачів Заходу, погодні умови, а також за забезпечення прибутковості діяльності Учасника під час Заходу.
6.9. Сторони звільняються від відповідальності за часткове (або повне) невиконання зобов'язань, а також за неналежне виконання зобов'язань, якщо це невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили чи події надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити.
6.10. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність (наприклад: погодні умови, зокрема дощ, сильний вітер чи град, землетрус, пожежа, а також страйки, урядові постанови або розпорядження державних органів).

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту опублікування на сторінці в мережі Інтернет за web-адресою:http://kyivcontracts.ufest.in.ua/legal_terms та надходження від Учасника плати за забезпечення участі у Заході на банківський рахунок Організатора і діє до моменту його повного виконання Сторонами або відкликання Договору Організатором.
7.2. Організатор залишає за собою право внести зміни в умови Договору і / або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Організатором змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Договору на сторінці в мережі Інтернет за web-адресою: http://kyivcontracts.ufest.in.ua/legal_terms , якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. При цьому у разі внесення Організатором змін, які стосуються суттєвих умов Договору (розмір плати, дати та місце проведення Заходу), Учасник в односторонньому порядку має право відмовитися від цього Договору та вимагати повернення сплачених ним грошових коштів.
7.3. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації на сторінці в мережі Інтернет за web-адресою: http://kyivcontracts.ufest.in.ua/legal_terms.
7.4. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
7.5. Даний Договір може бути розірваний у випадках, встановлених чинним законодавством чи за письмовою домовленістю Сторін.
7.6. Організатор може відмовитися від Договору у будь-який час до дня початку Заходу, якщо проведення Заходу стане неможливим через відповідні заборони, відкликання дозволів з боку уповноважених органів державної влади чи місцевого самоврядування. У цьому випадку сплачені Учасником по даному Договору кошти повертаються Учаснику на його вимогу у розмірі, пропорційному часу участі у Заході, протягом якого Учасник внаслідок обставин, передбачених цим пунктом, був позбавлений фактично можливості користуватися виділеним майданчиком.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Учасник гарантує, що всі умови цього Договору та викладеної Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
8.2. У випадку, що не врегульований цим договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
8.3. До даного договору застосовується законодавство України.
8.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цього договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.5. Сторони договору зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадках зміни місця знаходження, поштової адреси, системи оподаткування, банківських або інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання такої зміни.
8.6. Усі повідомлення, направлені сторонами одна одній на електронну адресу, визначену цим договором, приймаються сторонами беззаперечно.
8.7. У разі наявності претензій до обсягу чи якості наданих послуг Учасник зобов'язаний письмово повідомити про такі претензії до моменту закінчення Заходу для того, щоб Організатор міг вжити всіх можливих заходів для належного виконання умов даного Договору. У разі необхідності за бажанням Учасника між Сторонами може укладатися акт про надання послуг (приймання-передачі послуг).

Фізична особа-підприємець Бабій Р.В.Made on
Tilda